Wadliwy towar / usługa

Jeżeli jest zastrzeżenie do dostarczonego towaru/usługi, faktura doręczona a umowa  pozwala na wstrzymanie płatności – liście – czy możemy wstrzymać płatność? Terminy płatności liczone są w przypadku zawarcia umowy od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunków potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że faktura nie może być doręczona … Read more

Wierzyciel w sądzie

Preferencyjny nakaz zapłaty Pierwszej preferencji w odniesieniu do procedury cywilnej Ustawa udziela dla nakazu zapłaty i warunków jego wydania. Do art. 485 kodeksu postępowania cywilnego dodany został § 2(1) który szczegółowo określa warunki wydania nakazu zapłaty w sposób odmienny, niż ma to miejsce w przepisach ogólnie obowiązujących. W przypadku bowiem dołączenia do pozwu umowy, dowodu … Read more

Biała lista i Ustawa

Jeżeli okaże się że rachunek kontrahenta nie znajduje się na białej liście – czy możemy wstrzymać płatność? Od 1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów udostępniło elektroniczny wykaz tzw. białą listę podatników, w której znajdą się informacje dotyczące podmiotów zarejestrowanych i niezarejestrowanych do VAT, podmiotów wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, firmowych numerów rachunków bankowych podatników … Read more

Na scenę wchodzi Urząd

Obowiązek informacyjny Ustawa wprowadza, jako zupełnie nowe rozwiązanie, obowiązek informowania Ministra Rozwoju przez duże spółki o strukturze zobowiązań i należności. Obowiązek informacyjny dotyczy grup kapitałowych oraz podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1, przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według … Read more

Wadliwa faktura

W przypadku jeżeli doręczona faktura nie zawiera elementów wymaganych umownie (np.nr zamówienia z systemu finansowo-księgowego), a towar/usługa są dostarczone – termin do zapłaty biegnie? Ustawa nakazuje liczyć termin do zapłaty od doręczenia faktury, to faktura ma spełniać wszystkie wymogi tak, aby mogła stać się podstawą naliczania kosztów ze strony dłużnika. Faktura nie spełniająca takich kryteriów … Read more

Kogo dotyczy

Zakres podstawowy czyli Ustawa właściwie dotyczy wszystkich Zakres podmiotowy ustawy zawarty jest w art. 2. Określenie następuje to przede wszystkim przez odniesienie do innych ustaw. Nie mniej jednak przepis ten może w większości przypadków dla uczestników obrotu nie mieć znaczenia decydującego, albowiem Ustawa w wersji od 1 stycznia 2020 roku zasadniczo różnicuje obowiązki podmiotów w … Read more

Zmiany w podatkach

Założenia ogólne Znowelizowana Ustawa najzupełniej słusznie przenosi kwestię opóźnień w transakcjach handlowych na grunt podatkowy. Zasada przyjętych rozwiązań, która została wprowadzona do wszystkich biznesowych ustaw podatkowych jest analogiczna i przewiduje, że, z jednej strony, podstawa opodatkowania, a tym samym dochód i tym samym podatek, zostaje pomniejszony o kwotę przeterminowanej płatności w przypadku wierzyciela, natomiast ta … Read more

Terminy i odsetki

Dla zrozumienia sensu prywatnoprawnej części Ustawy i wprowadzanych zmian kluczowe znaczenie kwestia dopuszczalnych terminów płatności i odsetek w przypadku ich przekroczenia. Przede wszystkim przypomnijmy przepis który obowiązuje od momentu wejścia ustawy w życie czyli od 2013 roku. Jest to art. 5. który przewiduje, że co do zasady strony nie mogą ustalać w transakcjach handlowych terminów … Read more

Dekalog zmian

Król Zygmunt I Stary z bankontu 200 złotowego.

Zróżnicowanie przedsiębiorców i jego przesłanki: Przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą dzielą się na dużych i innych, przy czym status przedsiębiorcy określony zostaje na podstawie przepisów unijnych, które uwzględniają łączne liczenie przedsiębiorstw (spółek) powiązanych oraz udziału w przedsiębiorstwach (spółkach) partnerskich. Terminy: Termin płatności dużego przedsiębiorcy w stosunkach z innymi kategoriami przedsiębiorców nie może przekroczyć 60 dni – … Read more

Uzasadnienie Ustawy

Uzasadnienia ustaw, które towarzyszą projektom legislacyjnym są zwykle pierwszym źródłem, z którego korzystają prawnicy, chcą wyjaśnić sens nowej regulacji. Po pewnym czasie używania ustawy uzasadnienie przestaje mieć znaczenie – zwłaszcza, gdy pojawia się orzecznictwo i decyzje administracyjne. Póki co – sugerujemy w sprawach wątpliwych sięgnięcie do uzasadnienia Ustawy